Základní škola Liberec Barvířská

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

ŠKOLSKÁ RADA:
Za pedagogy školy:                               Mgr. Martin Urban
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:   Ing. Radka Vlčková
Za zřizovatele školy:                              Jana Kašparová

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec, p.o., podle Volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady města Liberec č. usnesení RM č. 1066/2017  (dále jen „volební řád“)

oznamuje

uskutečnění řádných voleb do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec, p.o.

 Zletilí žáci/studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit

 dne 23.11.2017 od 16:30 do 18:30 hodin.

 Pedagogičtí pracovníci mohou volit

 dne 23.11.2017 od 16:30 do 18:30 hodin.

 

Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců, za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Kandidáty pro volby do rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec, p.o., Proboštská 38/6, Liberec 7, 460 07 ve lhůtě do 15.11.2017. Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.

Návrh musí obsahovat:

- název školy,

- jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,

- jméno, příp. jména a příjmení kandidátů, datum narození a obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,

- podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 20.11.2017 na vývěsce školy.

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo studenti a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.

 

 

V Liberci dne 16.10.2017

Mgr. Miloslav Kuželka

 

      ředitel školy