Základní škola Liberec Barvířská

Erasmus+

Building a Better Future – Vytváříme lepší budoucnost

Naší škole se opět podařilo získat grant na realizaci dvouletého mezinárodního projektu partnerství škol Erasmus+. V období září 2018 – srpen 2020 tedy budeme spolupracovat s učiteli a žáky z Polska (které je současně hlavním koordinátorem), Itálie a Slovinska, komunikačním jazykem projektu bude angličtina. Jedná se již o třetí projekt tohoto typu, který škola realizuje. První dva projekty se ukázaly jako přínosné z mnoha hledisek: žáci používali častěji anglický jazyk nejen při práci na projektových aktivitách, ale i v  komunikaci s dětmi z partnerských států, poznali nová místa i přátele a měli možnost se realizovat během plnění nejrůznějších úkolů, často s využitím ICT nástrojů.
Nový projekt má název „Building a better future by addressing ecology and immigration problems through innovative teaching methods, multiculturalism and multilingualism“, v překladu: „Vytváříme lepší budoucnost řešením problémů spjatých s ekologií a imigrací prostřednictvím inovativních metod výuky, multikulturalismu a vícejazyčnosti.“ Jak tento komplikovaně znějící název napovídá, projekt bude zaměřen na problémy spjaté s ekologií a imigrací, dále na podporu multikulturalismu i výuky cizích jazyků. Hlavní přínosy projektu pro vyučující zahrnují načerpání inovativních postupů využitelných ve výuce, zlepšení ICT dovedností a lepší porozumění žákům – cizincům, což umožní jejich snadnější integraci. Žáci pak budou z projektu profitovat díky rozšíření znalostí o problémech ekologie a imigrace, aktivnímu užívání anglického jazyka a zvýšení motivace k učení se cizím jazykům. Také získají povědomí o jiných zemích i kulturách a budou mít možnost navázat nová přátelství.

Součástí projektu budou pracovní výjezdy vybraných žáků i učitelů do všech partnerských zemí. První setkání proběhne v říjnu tohoto roku v Polsku a zúčastní se ho zatím pouze koordinátorka projektu Daniela Marková, která zde bude s dalšími koordinátory podrobně plánovat projektové aktivity. Naši žáci se ale již nyní mohou těšit na nové kamarády, zkušenosti a zážitky, které jim účast v projektu přinese.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Erasmus+